برگزار کننده : سازمان نظام پزشکی مدرس:خانم رویا مظفری تاریخ برگزاری : 98/9/20