مدارک لازم جهت تجهیزات دفاع شخصی (شوکر و افشانه) به شرح زیر است

دریافت تاییدیه سلامت جسمی و روانی از سازمان نظام پزشکی

دریافت تاییدیه عدم سوء پیشینه انتظامی از ازمان نظام پزشکی

تکمیل فرم درخواست تجهیزات

تکمیل فرم تعهدنامه

کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

یک قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید

فیش به مبلغ 000/100/3 ریال به شماره حساب 8294020014 یا حساب شبا IR040120020000008294020014 بنام صندوق تغاون و رفاه نظام پزشکی بابت خدمات و هزینه شوکر و افشانه

مراجعه حضوری به واحد مالی سازمان جهت تسویه حق عضویت